ورود عضویت

باکس آفیس ویکند

باکس آفیس سینما

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $30.0M
 • فروش کل $30.0M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $11.1M
 • فروش کل $45.0M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته $8.5M
 • فروش کل $98.0M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته $7.7M
 • فروش کل $316.2M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته $7.1M
 • فروش کل $334.6M
 • هفته اکران 11
 • فروش اخرهفته $7.0M
 • فروش کل $662.5M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته $5.7M
 • فروش کل $64.6M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $5.4M
 • فروش کل $5.4M
 • هفته اکران 7
 • فروش اخرهفته $3.9M
 • فروش کل $136.5M
 • هفته اکران 7
 • فروش اخرهفته $1.5M
 • فروش کل $85.9M
console.log("Hello world");